Kaarina Kailo :: kansalaissivut - vasemmistoliitto -logo


Etusivu

VAALIT 2015

Vaaliteesit
Tukiryhmä
Tukitili
Vaalikalenteri

Henkilökuva

Kirjoituksia,
Puheita ja
Kirjoja

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


BLOGI


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa


Kunnallisvalitus Oulun kallioparkista

 

OULUN HALLINTO-OIKEUDELLE
Isokatu 4, PL 189; 90101 OULU

 

Asia: Kunnallisvalitus

Valituksen tekijä: Kaarina Kailo, Dosentti, Vanhatie 35, 90940 Jääli, gsm. 0503753246

Päätös, johon haetaan muutosta:

Oulun kaupunginvaltuuston päätös 8.11.2010 110 § , Oulun kaupungin keskustan kehittäminen

Muutosvaatimukset:

1. Vaadin kumottavaksi kaupunginvaltuuston päätöksen Oulun kaupungin keskustan kehittämisestä laittomana ja virheellisessä järjestyksessä syntyneenä.

2. Oulun kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Perustelut:

Oulun seudun yhdistymissopimuksessa on sovittu noudatettavan kuntalain 31 §. Päätös on kuntajakolain 31 § vastainen.

Kuntaliitos ja yhdistymissopimus

Investointipäätöksen laillisuus kuntaliitostilanteessa

Olette pyytäneet tulkintaa Oulun kaupungin investointipäätöksen laillisuudesta kuntaliitostilanteessa. Koska tietojemme mukaan asia on käsitelty yhdistysmishallituksessa eilen, katson, että vastauksessamme on syytä lähinnä kuvata kuntajakolain yhdistymishallituksen ja kuntaliitoksen kunnanhallituksen toimivaltasuhteita.

Kuntajakolain 31 §:ssä säädetään yhdistyvän kunnan viranomaisen toimivallasta. Lain mukaan yhdistyvän kunnan viranomainen ei saa kuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen tekemisen jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia ja joista päättäminen olisi yhdistymissopimuksen tarkoituksen vastaista. Yhdistyvän kunnan viranomainen saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta kuntaa sitovia vaikutuksia, jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä.

Kuntajakolain säännös rajoittaa yhdistyvän kunnan viranomaisen toimivaltaa sellaisissa luonteeltaan periaatteellisissa, uusissa tai laajakantoisissa asioissa, joista päättämisen olisi katsottava kuuluvan uudelle kunnalle. Tällaisina voitaisiin pitää esimerkiksi päätöksiä, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia uuden kunnan talouteen. Yhdistyvien kuntien viranomaiset voivat kuitenkin tehdä myös sellaisia uuden kunnan talousarvioon vaikuttavia päätöksiä, jotka eivät olisi yhdistymissopimuksen vastaisia. Luonnollisesti yhdistyvien kuntien viranomaiset voivat myös edelleen tehdä tarvittavia täytäntöönpanoluonteisia päätöksiä ja huolehtia muutoinkin kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä lähtökohtaisesti kuten aiemmin kuntien yhdistymiseen asti. Säännöksen tarkoituksena on hillitä menoja lisäävien päätösten tekoa yhdistyvissä kunnissa ennen kuntien yhdistymisen voimaantuloa.

Lain 8 §:n mukaisesti yhdistyvien kuntien tulee sopia yhdistymissopimuksessa muun muassa uuden kunnan hallinnon järjestämisen ja palvelujärjestelmän yhteensovittamisen periaatteista sekä taloudenhoidon yleisistä periaatteista. Yhdistymissopimuksessa sovitaan myös sopimuksen toimeenpanosta vastaavan yhdistymishallituksen toimivallasta sekä yhdistymishallituksen ja yhdistyvän kunnan viranomaisten välisestä yhteistyöstä ennen valtioneuvoston päätöstä.

Yhdistymissopimus tulee voimaan yhdistyvien kuntien valtuustojen hyväksyttyä sen eli yleensä samanaikaisesti kun valtuustot päättävät kuntien yhdistymisesityksestä. Siten siinä on mahdollista kuntia sitovasti rajoittaa yhdistyvien kuntien viranomaisten toimivaltaa jo ennen kuin valtioneuvosto on tehnyt kuntien yhdistymistä koskevan päätöksen. Säännöksen tarkoituksena on

estää yhdistyviä kuntia tekemästä enää viime hetkillä pitkäkestoisesti menoja kasvattavia tai muutoin kokonaisuuden kannalta perusteettomia uutta kuntaa sitovia päätöksiä.

Oulun seudun yhdistymissopimuksessa on sovittu Taloudenhoidon periaatteet -kohdassa seuraavaa:

"Kaikki kuusi kuntaa hoitavat omaa talouttaan vastuullisesti ennen yhdistymistä ja noudattavat kuntajakolain 31 §:ää yhdistyvän kunnan viranomaisen rajoitetusta toimivallasta. Sen lisäksi sovitaan siitä, että tuota 31 §:n rajoitusta noudatetaan myös niinä kuukausina, jolloin kuntien valtuustot ovat jo tehneet yhdistymisesityspäätökset, mutta valtioneuvosto ei ole vielä tehnyt omaa päätöstään.

Mikäli vuoden 2010 aikana kunnassa ilmenee pakottava tarve talousarviosta poikkeavaan merkittävään käyttömenojen tai investointimenojen lisäykseen, asia on käsiteltävä ja hyväksyttävä yhdistymishallituksessa. Yhdistymishallituksessa sovitaan myös kuntien taloudenhoidon periaatteista vuosille 2011 ja 2012 ja varmistetaan sillä tavoin kuntien keskinäisen luottamuksen säilyminen koko siirtymävaiheen ajan. Tähän tavoitteeseen liittyy vahvasti myös tämän yhdistymissopimuksen kohdassa 7.4. sovitut henkilöstöhallinnon yhteiset periaatteet siirtymävaiheen aikana."

Tapauksessanne yksittäistapauksien tulkinta riippuu pitkälti siitä, onko kysymys laissa tarkoitetusta "luonteeltaan periaatteellisissa, uusissa tai laajakantoisista asioista" ja/tai sopimuksessa tarkoitetusta "talousarviosta poikkeavaan merkittävästä investointimenojen lisäyksestä", joka olisi tullut käsitellä yhdistymishallituksessa. Jos toimivallasta syntyy erimielisyyksiä, toimivaltakysymys voidaan saattaa valituksella hallintotuomioistuinten ratkaistavaksi.

Terveisin

Auli Valli-Lintu

hallitusneuvos

Jäälissä l9.ll.2010

Kaarina Kailo| web - werkonkutoja| e-mail jukka.karkkainen(ät)werkonkutoja.net |