Etusivu

Henkilökuva

Kirjat &
Kirjoituksia,

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

Ikääntyneiden oikeudet talouskasvun paineissa

(Ilm. Kaleva 2012)

Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta uudessa Oulussa nimitti v. 2012 "ikääntyneiden vaikuttajaryhmän" yhdistyvien kuntien ja alueen järjestöjen jäsenistä. Sen tehtävänä on ollut valmistella itselleen uutta organisaatiomallia ja toimintasääntöä. EU-teemavuoden mukaisesti Suomessakin on pidetty tärkeänä seniorien aktivoimista ja osallistumista yhteisten asioiden hoitoon. Niin EU:n vanhuspoliittiset linjaukset kuin kansallinen ja alueellinen kuntapolitiikka asettavat kuitenkin ristiriitaisia reunaehtoja kansalaisdemokratialle. Juhlapuheiden ja konkreettisten tekojen välillä on kuilu perusoikeuksien ja taloudellisten tavoitteiden erilaisen sitovuuden ja painoarvon sekä hallintokeskeisen päätöksentekokulttuurin tähden. Kuvaan tässä niitä kansallisia ja EU-tason visioita, joiden sovittaminen yhteen ikääntyneiden omien toiveiden kanssa aiheuttaa erityisiä jännitteitä ikäpoliittisissa linjauksissa heijastuen näin myös senioriaktivismin vaikutusmahdollisuuksiin.

Vapaaehtoisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden teemavuosina EU ja kunnat ovat korostaneet ns. "osallistuvaa kansalaista" vastakohtana passiiviseksi leimatulle edunsaajalle. Esimerkiksi EU:n jäsenmaassa Virossa eläkkeelle pääsy ei suinkaan ole normi, vaan varsinkin elämäntyönsä hoivatyössä viettäneet ikänaiset sinnittelevät korkeaan ikään asti pienyrittäjinä (esimerkiksi kukkienmyyjinä ja torikauppioina). He voivat vain haaveilla suomalaisesta eläkejärjestelmästä. EU:ssa vähin erin toteutuva jäsenmaiden palveluideologian ja talouspolitiikan harmonisointi etenee kuitenkin omaehtoisesti liike-elämän lobbaajien ja sijoittajatahojen ehdoilla ja vaikutuksesta. Aktiivisen ikääntymisen retoriikkaan liittyy tutkimusten mukaan riskejä, jotka juontavat talouskasvua painottavan EU-politiikan lainalaisuuksista, jotka heijastuvat myös uuden Oulun strategioissa. Eri asiakirjoissa ja visioissa toki puolustetaan mm. ikääntyvien eurooppalaisten oikeuksia virikkeelliseen elämään, laadukkaaseen hoivaan sekä mahdollisuuteen asua pitkään omassa kodissa. Perusoikeudet hautautuvat kuitenkin usein muodikkaan "valinnanvapaus"- puheen alle. Yhdenvertaisuuslait eivät ole sitovia, eikä niitä juuri noudateta. Suomessa esimerkiksi vanhuspalvelulakiluonnos painottaa asennemuutosta ja omavalvontaa sen sijaan, että se esittäisi sanktioita vanhusten oikeuksien takaamiseksi. EU ja kuntaliitto näkevät ns. eläkepommin joko rasitteena tai talouskasvun kaasupolkimena osoittaen, ettei lähtökohtana ole suinkaan eläkeläisten oikeudet vaan talouskasvu ja kilpailukyky. Sosiaalipolitiikan tutkijat (mm. Leena Eräsaari) pelkäävätkin, että "aktivoiminen" merkitsee pahimmillaan eläkevuotensa ansainneiden kansalaisten, mm. omaishoitajien ja heikkokuntoisten ikäihmisten painostamista toinen toistensa hoivaamiseen osana "omavastuun" ideologiaa. Hallintovetoinen "osallistaminen" merkitsisi silloin jo ennestään heikennettyjen etujen lisäkarsimista ja johtaisi kansalaisten eriarvoiseen kohteluun menokurin nimissä. Näin "hallintoalamainen" on kuntastrategioissa vaihtunut näennäisen "tasavertaiseksi sopimuskumppaniksi, asiakkaaksi ja yhä enemmän kuluttajaksi." Kuvitellaan, että esimerkiksi vanhenevalla, toimintakyvyltään heikentyneellä ikänaisella olisi samat valinnan vapauden taloudelliset ja mentaaliset edellytykset kuin esimerkiksi nuorella, menestyvällä, palvelujen ostajan normina pidetyllä mieskansalaisella.

Eritoten naistutkimuksen huolena on vapaaehtoistyöhön liittyvien suositusten sukupuolittunut luonne, kotien ja työpaikkojen palkattoman tai alihinnoitellun hoivatyön määrän kestämätön kasvattaminen. Vaikka vapaaehtoistyö toki luo positiivista me-henkeä ja torjuu yksinäisyyttä, ideologisena keinona vähentää palveluja se merkitsee elämänsä ajan muita hoivanneiden hoivaköyhyyttä ja on usein vain tietoinen strategia saada aikaan säästöjä.

Uuden Oulun ikääntyneiden vaikuttajaryhmässä peräänkuulutetaan aitoa osallistuvaa vaikuttamista, jossa myös huomioitaisiin päätösten sukupuolivaikutukset. Yksinasuvista yli 75-vuotiaista naisista useampi kuin joka kolmas on pienituloisia, kun samassa ikäryhmässä yksinasuvien miesten luku on alle viidenneksen. On huolestuttavaa, että kehityksen suuntana on viime vuosina ollut tämän sukupuolten välisen eron kasvaminen. (Suomen virallinen tilasto: Tulonjakotilasto 2010)
Ryhmässä vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että palvelut taattaisiin tasavertaisesti kaikille tulotasosta riippumatta. Olipa kyse ekologisen Hiukkavaara- alueen kehittämisestä tai haja-asutusalueiden turvallisuusnäkökulmista vanhusten asuessa kodeissaan yhä pitempään, on tarpeen kuunnella ja todella kuulla ikäihmisiä oman elämänsä ja tarpeidensa määrittelijöinä ja kokemusperäisinä asiantuntijoina. Aito demokratia edellyttää myös aitoa päätösvaltaa-omaa budjettia.

"Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa" - toimintaohjelma on nyt hyväksytty, joten yhdistymishallituksen päättäjillä on korkea aika lunastaa kirjaukset ja lupaukset "osallistuvasta uudesta demokratiasta." Lakisääteistä vanhusneuvostoa ja muita osallisuuden elimiä on odotettu Oulussakin. Alueelliseen toimintamalliin kuuluvat vuonna 2013 aloitettaviksi kaavaillut "ikäihmisten neuvosto," "kansankäräjät", "kaupunkikokous" ja palkkiolliset vanhusneuvostot. Vaikuttajaryhmä selvittää parhaillaan myös sitä, miten palvelujen kilpailutus, yksityistäminen ja muut uuden Oulun prosessit vaikuttavat yhdenvertaisuuden toteutumiseen, ja miten toisaalta kulttuuria ja urheilua aiotaan kehittää.

Aikana, jolloin EU on tutkijoiden mukaan siirtynyt yhä enemmän vain seremoniallisen demokratian suuntaan finanssipiirien vallan voimistuessa ja levitessä myös sosiaalipalveluihin, ikääntyneiden oikeuksista tulee pitää kovaa ääntä. Tutkijoiden huoleen yhteiskunnan haavoittuvaisten ryhmien valjastamisesta taloudellisen voiton käsikassaraksi tulee suhtautua vastuullisesti. Kiittämättömyys ei saa olla maailman palkka.

Kaarina Kailo on Oulun yhdistymishallituksen varajäsen, osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunnan varapuheenjohtaja ja uuden Oulun Ikääntyneiden vaikuttajaryhmän puheenjohtaja


| web | e-mail jukka43(at)gmail.com |