Kaarina Kailo :: kansalaissivut - vasemmistoliitto -logo


Etusivu

Henkilökuva

Kirjoituksia,
Puheita ja
Kirjoja

Eko-sosiaalinen
taide

Yhteystiedot

Linkit

 


BLOGI


spacer-kuva


Yläkuva:  Kaarina Kailo Kaarina Kailo - kuvassa

3 Aloitetta 2009-10-14

 

ALOITE KIIMINGIN KUNNANHALLITUKSELLE (2009)

Meneillään oleviin rakennemuutoksiin sisältyy yhä useampien palveluiden siirtyminen verkkoon ja kuntalaisten omaehtoisen toimijuuden ja aloitteellisuuden tarve. Esitämme, että kunnanhallitus pohtisi toimenpiteitä, joilla vanhusten oikeuksien ja kunnollisen hoivan toteutumista voidaan edistää mm. lisäämällä heidän tiedonsaantiaan saatavissa olevista palveluista ja avusta. Koska ikäihmisten määrä tulee kasvamaan entisestään, on tärkeätä varautua tulevaisuuden haasteisiin varmistamalla esimerkiksi lähipalveluna toimiva palvelupiste vanhuksille, jotka eivät selviä sähköisestä itsepalvelusta, ja jossa heitä autettaisiin yleisemminkin käyttämään tietokone-pohjaisia palveluja, maksamaan laskuja jne.

Allekirjoittaneet

Kaarina Kailo jne.

Jääli, l4.l0.2009

 

Aloite Kiimingin kunnanhallitukselle

Me allekirjoittaneet esitämme, että vähävaraisimpien kuntalaisten ahdinkoon puututaan tilanteessa, jossa monet palvelumaksut ja verot nousevat. Esitämme, että työttömät ja eläkeläiset saisivat liikkua julkisissa liikennevälineissä ilmaiseksi ainakin ruuhkattomina aikoina.

Kaarina Kailo

Tulevia aloitteita Kiimingin kunnanhallitukselle

Suomen perustuslaki turvaa kansalaistensa ihmisoikeudet, ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden sekä oikeudenmukaisuuden. Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-leena Paunio on korostanut (Ihmisoikeudet dementiahoidossa), että julkisella vallalla on velvollisuus toteuttaa perus- ja ihmisoikeudet, ja valvoa, että perus- ja ihmisoikeusmyönteisyys toteutuu lain laadinnassa ja sovellutuksissa. Julkisen vallan on myös seurattava ja valvottava sitä, että oikeudet toteutuvat käytännössä. Euroopan Unionin perusoikeuskirja tunnustaa artiklassa 254 ikääntyneiden henkilöiden oikeudet ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kultturielämään. Myös Sisäasiainministeriön yhdenvertaisuussuunnitelma 12009-2011 kattaa ikään perustuvan syrjinnän.

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus CEDAW on tänä vuonna kiinnittänyt huomiota erityisesti vanhenevien naisten oikeuksiin, ja pyytänyt kaikkia maita tulevissa kausiraporteissaan kertomaan maittensa ikääntyvien naisten asemasta. Maailman ikätilastojen mukaan yli 80-vuotiaita naisia on kaksi kertaa enemmän kuin miehiä. Heistä köyhiä on suhteettoman paljon erityisesti yksinasuvien naisten joukossa. Naisten työeläke on usein miehiä pienempi tai he elävät vain peruseläkkeen varassa. Yksinasuminen tulee myös kalliimmaksi ja näille naisille on myös mahdotonta maksaa villeimmin rahastavien yksityispalvelujen vuokria ja palvelupaketteja.

Huomioiden viiden lääninhallituksen teettämät tutkimukset, jotka osoittivat merkittäviä puutteita vanhustenhoidossa Suomessa, esitämme, että Kiimingin kunnanhallitus tilaisi virkamiestaholta raportin oman kuntamme ikäihmisten ja myös varsinkin naisten tilanteesta palveluissa, kotihoidossa huomioiden myös tulevaisuudentarpeet. Yhteistyötä voidaan tehdä seurakunnan kanssa vanhustyön saralla, mutta esityksemme ydin on että varmistetaan aukottomasti, että ikäihmisten oikeudet toteutuvat kunnassamme, ja että valvonta on riittävää.

Toisin kuin muualla, Suomessa ei vielä riittävän selkeästi tunnisteta räikeitä laiminlyöntejä ihmisoikeusrikkomuksiksi, vaan ollaan taipuvaisia hyväksymään ne välttämättömänä säästöpahana tai tuloksena henkilöstöpulasta.

Allekirjoittaneet

Kaarina Kailo

Jääli, l4.l0.2009

Aloite Kiimingin kunnanhallitukselle| web - werkonkutoja| e-mail jukka.karkkainen(ät)werkonkutoja.net |